Hisenda

Descàrrega de Rebuts en període voluntari

Òmpliga el següent formulari per a descarregar els seus rebuts en format PDF, imprimir-los i procedir al seu pagament. Llija primer les instruccions que cal seguir per al seu ompliment.

ATENCIÓ
:Tinga en compte que si sol·licita diversos rebuts, i indica un correu electrònic i telèfon es prendran les dades teclejades en estos camps en l'última sol·licitud realitzada, per a posteriors enviaments de rebuts
Els rebuts descarregats directament a través d'esta pàgina no seran remesos este període impositiu a la seua adreça de correu electrònic per part de la Regidoria d'Hisenda.

Si ja va realitzar alguna sol·licitud anteriorment, i va indicar-hi que volia rebre els rebuts per a anys successius, pot consultar, modificar o revocar les seues sol·licituds.

 

PAGAMENT ON-LINE DE REBUTS

Una vegada s’haja descarregat el duplicat del rebut, pot accedir a la pàgina de Pagament On-line per realitzar-ne el pagament a través d’Internet.

Els camps pintats són d'ompliment obligatori
IBI característiques especials Ref. domiciliació2 Rebre per email en anys successius3
Cobrament del 15 de març al 30 de juny

Aquests rebuts no es poden enviar per email en anys successius

Impost sobre béns immobles Ref. domiciliació2 Rebre per email en anys successius3
Cobrament del 15 de març al 30 de juny


Taxa recollida de fem Ref. domiciliació2 Rebre per email en anys successius3
Cobrament del 15 de març al 30 de juny


Instruccions per a omplir el formulari de sol·licitud

Ha d'omplir obligatòriament el seu NIF/CIF/NIE i la referència de domiciliació del rebut que desitja sol·licitar.

1 Núm. DE NIF/CIF/NIE
Este NIF/CIF/NIE ha de ser el de la persona al nom de la qual figura el rebut, és a dir, el subjecte passiu d'este.
S'ha de teclejar complet, sense espais, punts ni guions. Ha d'incloure la lletra corresponent :
     - Per als NIF: número i lletra del NIF.
     - Per als CIF: lletra del CIF, número i lletra o número de control.
     - Per als NIE: X, número i lletra del NIE.
2 REFERÈNCIA DOMICILIACIÓ
Veure Rebut Vosté ha de teclejar el número corresponent a la REF. DOMICILIACIÓ del rebut de l'any anterior corresponent al tribut de què es tracte. Este número està indicat en la imatge que es mostra més avall, per mitjà d'una fletxa i un rectangle de color roig.
Si no posseïx este número per tractar-se d'un objecte imposable nou, podrà contactar amb Hisenda per mitjà de correu electrònic o telefònicament per a sol·licitar l'emissió de rebuts .

3 REBRE PER EMAIL EN ANYS SUCCESSIUS
Si desitja rebre per correu electrònic el rebut sol·licitat per a anys successius, marque esta casella i indique el correu electrònic a què vol que se li envie el rebut, i un telèfon de contacte per a solucionar possibles incidències.

4 CORREU ELECTRÒNIC
Adreça de correu pertanyent a l'usuari sol·licitant, on desitja que se li envie el document PDF corresponent al/s rebut/s. Este correu electrònic està associat a l'usuari i per tant serà el mateix per a tots els rebuts d'un mateix usuari .

5 TELÈFON DE CONTACTE
Obligatori per a poder posar-se en contacte amb l'usuari en cas d'incidència.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol•licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades

Pujar