Hisenda

Duplicat de rebuts Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) de l'any 2017

ATENCIÓ: Aquesta opció és merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.

Els camps pintats són d'ompliment obligatori
Impost sobre vehicles de tracció mecànica Ref. domiciliació2
Cobrament de l'1 de setembre al 31 d'octubre

Instruccions per a omplir el formulari de sol·licitud

Ha d'omplir obligatòriament el seu NIF/CIF/NIE i la referència de domiciliació del rebut que desitja sol·licitar.

1Núm. DE NIF/CIF/NIE

Este NIF/CIF/NIE ha de ser el de la persona al nom de la qual figura el rebut, és a dir, el subjecte passiu d'este.

S'ha de teclejar complet, sense espais, punts ni guions.

Ha d'incloure la lletra corresponent:

2REFERÈNCIA DOMICILIACIÓ

Veure Rebut

Vosté ha de teclejar el número corresponent a la REF. DOMICILIACIÓ del rebut de l'any anterior corresponent al tribut de què es tracte. Este número està indicat en la imatge que es mostra més avall, per mitjà d'una fletxa i un rectangle de color roig.

Si no posseïx este número per tractar-se d'un objecte imposable nou, podrà contactar amb Hisenda per mitjà de correu electrònic o telefònicament per a sol·licitar l'emissió de rebuts.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol•licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades

Subir