Hisenda

Duplicat de rebuts Impost sobre Béns Immobles (IBI)

ATENCIÓ: Aquesta opció és merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.

Els camps pintats són d'ompliment obligatori
Impost sobre béns immobles Ref. domiciliació2
Cobrament del 15 de març al 30 de juny
IBI característiques especials Ref. domiciliació2
Cobrament del 15 de març al 30 de juny

Instruccions per a omplir el formulari de sol·licitud

Ha d'omplir obligatòriament el seu NIF/CIF/NIE i la referència de domiciliació del rebut que desitja sol·licitar.
1 TIPUS DE DOCUMENT
Indica si el valor del camp Núm. NIF/CIF/NIE és un NIF (Valor per defecte), CIF (per a empreses) o NIE (per a estrangers).
2 Núm. DE NIF/CIF/NIE
Este NIF/CIF/NIE ha de ser el de la persona al nom de la qual figura el rebut, és a dir, el subjecte passiu d'este.
S'ha de teclejar complet, sense espais, punts ni guions. Ha d'incloure la lletra corresponent :
     - Per als NIF: número i lletra del NIF.
     - Per als CIF: lletra del CIF, número i lletra o número de control.
     - Per als NIE: X, número i lletra del NIE.
3REFERÈNCIA DOMICILIACIÓ
Veure Rebut Vosté ha de teclejar el número corresponent a la REF. DOMICILIACIÓ del rebut de l'any anterior corresponent al tribut de què es tracte. Este número està indicat en la imatge que es mostra més avall, per mitjà d'una fletxa i un rectangle de color roig.
Si no posseïx este número per tractar-se d'un objecte imposable nou, podrà contactar amb Hisenda per mitjà de correu electrònic o telefònicament per a sol·licitar l'emissió de rebuts.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol•licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades

Subir